top of page

Latvijas Agronomu Biedrības statūti

LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS

 

S T A T Ū T I

 

1. Biedrības nosaukums

 

Biedrības nosaukums ir „LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBA” (LAB), turpmāk tekstā – Biedrība. Biedrība ir brīvprātīga praktiskajā, zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā strādājošo un pensionēto agronomu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu Statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas raksturs.

 

2. Biedrības mērķi un uzdevums

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. izstrādāt un ieviest agronomiskās atziņas Latvijas lauksaimniecībā;

2.1.2. paaugstināt biedru profesionālo kvalifikāciju;

2.1.3. celt profesijas prestižu, rīkojot konkursus, sarīkojumus, apbalvojot aktīvākos biedrus un izvirzot viņus apbalvošanai;

2.1.4. izstrādāt priekšlikumus agronomijas speciālistu apmācības pilnveidošanai;

2.1.5. rūpēties par agronomijas vēstures materiālu vākšanu un publicēšanu, rakstu krājumu, žurnālu, grāmatu u.c. izdošanu;

2.1.6. palīdzēt biedriem darba, sadzīves un sabiedrisko jautājumu risināšanā un aizstāvēt viņu intereses;

2.1.7. sekmēt biedru – pensionāru aktīvu iesaistīšanos Biedrības dzīvē un radošajā agronomiskajā darbībā;

2.1.8. sadarboties ar radniecīgajām biedrībām ārzemēs.

2.2. Biedrības uzdevums ir veikt saimniecisko darbību, lai gūtu līdzekļus Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

 

3. Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Par biedriem uzņem agronomus un citus speciālistus ar augstāko izglītību, Lauksaimniecības fakultātes vecāko kursu studentus, kā arī pieredzes bagātus tehnikumu absolventus, kuri aktīvi darbojas agronomijā. Par kolektīvajiem biedriem var būt lauksaimnieciska rakstura uzņēmumi un organizācijas.

4.2. Lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības nodaļas biedru sapulce ar balsu vairākumu. Atteikuma gadījumā neuzņemtā persona var pārsūdzēt Biedrības nodaļas lēmumu Biedrības valdē.

4.3. Biedriem izsniedz biedra karti.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstiski paziņojot Biedrības nodaļai.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības, ja:

4.5.1. biedrs vairāk nekā gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar Statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā pēc iesnieguma pieņemšanas brīža, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību, tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. tikt ievēlētam par Biedrības Goda biedru. Biedrības sapulcē par Biedrības Goda biedru var ievēlēt Latvijas un citu valstu pilsoņus, kuriem ir lieli nopelni Biedrības mērķu īstenošanā vai izcili darbi teorētiskajā un praktiskajā agronomijā. Goda biedriem izsniedz Goda biedra karti, nozīmīti un ieraksta Goda grāmatā. Goda biedriem biedru nauda nav jāmaksā.

5.1.5. tikt ievēlētam par Biedrības Goda prezidentu. Par Goda prezidentu Biedrības sapulcē ievēl bijušo prezidentu, kurš par to ticis ievēlēts vismaz 3 sasaukumus. Goda prezidentam izsniedz Goda biedra karti, nozīmīti un ieraksta Goda grāmatā. Goda prezidentam biedru nauda nav jāmaksā.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības Statūtus, pildīt Biedrības sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu;

5.2.3. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.

5.3. Īpašus pienākumus biedram var noteikt ar Biedrības sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram šādus pienākumus, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

5.4. Biedrības Goda biedru un Goda prezidentu tiesības ir saņemt informāciju par Biedrības darbību, bet pienākums ir atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.

 

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību, regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina struktūrvienības Biedrības biedru sapulce.

 

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulces pienākumus Statūtos noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce.

7.2. Pārstāvju sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.3. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka Biedrības valde pirms kārtējās pārstāvju sapulces.

7.4. Kārtējo Biedrības pārstāvju sapulci sasauc reizi divos gados.

7.5. Ārkārtas pārstāvju sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Pārstāvju sapulci sasauc, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katrai struktūrvienībai – nodaļai rakstisku uzaicinājumu, kur norādīta Biedrības valdes noteiktā kārtība pārstāvju izvirzīšanai un sapulces darba kārtība.

7.7. Pārstāvju sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem un pārstāvjiem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.8. Lēmumu pieņemšana par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, biedra naudas apmēru, kā arī Biedrības prezidenta, valdes un revidenta ievēlēšana ir pārstāvju sapulces ekskluzīvā kompetencē.

7.9. Pārstāvju sapulce ievēl Biedrības prezidentu uz četriem gadiem. Biedrības prezidentu ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo biedru skaita.

 

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja - prezidenta un 8 valdes locekļiem, kurus uz 4 gadiem ievēl biedru sapulce.

8.2. Biedrības prezidents organizē Biedrības un tās valdes darbu, tāmes ietvaros rīkojas ar Biedrības līdzekļiem, paraksta līgumus un finanšu dokumentus, izsniedz pilnvaras, atver un slēdz rēķinus bankā, pārstāv Biedrību administratīvajās, tiesu un arbitrāžas iestādēs, kā arī sabiedriskajās organizācijās.

8.3. Valdes no sava vidus ievēl vienu Biedrības prezidenta vietnieku.

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.5. Biedrības prezidents pārstāv Biedrību atsevišķi, bet katrs no valdes locekļiem kopā ar vēl vienu no valdes locekļiem.

 

 

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt valdes loceklis.

9.3. Revidents :

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumus par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju pārstāvju sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Valde apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas maksājumu apmēru nosaka pārstāvju sapulce.

10.2. Biedrības Goda biedri, Goda prezidents un biedri, sākot no 80 gadu vecuma, biedru naudu nemaksā.

 

11. Biedrības darbības izbeigšana

11.1. Biedrība savu darbību izbeidz ar pārstāvju sapulces lēmumu, ja par to nobalsojuši vairāk nekā divas trešdaļas no sapulcē klātesošajiem biedriem.

11.2. Visa manta, kas paliek pēc Biedrības darbības izbeigšanas, izlietojama saskaņā ar Latvijas Republikas civilkodeksu.

 

12. Paraksts

 

Biedrības prezidents                                              Ringolds Arnītis

 

STATŪTI apstiprināti biedru sapulcē Vecaucē 2004. gada 3. jūlijā

STATŪTU grozījumi apstiprināti biedru sapulcē Priekuļos 2008. gada 25. jūlijā

STATŪTU grozījumi apstiprināti biedru sapulcē Priekuļos 2016. gada 5. jūlijā

STATŪTU grozījumi apstiprināti biedru sapulcē Jelgavā 2018. gada 19. oktobrī

STATŪTU grozījumi apstiprināti biedru sapulcē Burtniekos 2022. gada 26. maijā

bottom of page