top of page
close-up-senior-gardener-uniform-picking-fresh-ripe-strawberries-greenhouse-aged-man-harve

Goda biedri

Goda nosaukumu piešķir Latvijas vai citu valstu pilsoņiem, kuriem ir lieli nopelni Latvijas Agronomu biedrības uzdevumu īstenošanā vai izcili darbi teorētiskajā un praktiskajā agronomijā. 

 

Nosaukumu „Latvijas Agronomu biedrības Goda biedrs” piešķir Latvijas Agronomu biedrības (LAB) valde balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Priekšlikumu Goda biedra nosaukuma piešķiršanai valdei var iesniegt ikviens LAB biedrs.

  • LAB Goda biedriem nav jāmaksā biedra nauda. 

  • LAB Goda biedri var piedalīties kongresos un valdes sēdēs ar lēmēja balsstiesībām. 

  • LAB Goda biedri var piedalīties visos biedrības sarīkojumos bez maksas.

12. Kongress

Dzimis 1877. gada 4. septembrī Bērzes pagasta Udzes „Pikšās” saimnieka ģimenē.

1897. gadā Austrumprūsijā K.Ulmanis beidza piensaimniecības kursus, 1902. gadā iestājās Cīrihes Politehniskā institūta Lauksaimniecības fakultātē. 1903. gadā turpināja studijas Laipcigas Lauksaimniecības institūtā, kuru 1905. gadā beidza kā ag
ronoms.

Vairāku valstu Zinātņu Akadēmiju akadēmiķis, Goda akadēmiķis profesors, zinātņu doktors – dzimis 1918. gada 18. augustā Abrenes apriņķa Gauru pagastā.

Pēc vidusskolas beigšanas A. Ņikonovs uzsāka studijas Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē. Studijas pārtrauca karš. Sekoja darbs Abrenes apriņķa LK(b)P komitejā un apriņķa vecākā amatā.

Dzimusi 1888. gada 26. septembrī Valmieras apriņķa Jaunburtnieku „Brenguļos” zemnieku ģimenē , kurā bija 7 bērni.

Docente Olga Kulitāne savas dzīves simtajā dzimšanas dienā 1988. gada 26. septembrī stāstīja: „Mani četri brāļi beidza augstskolu Petrogradā, izmācījās par inženieriem.

Dzimis Valkas apriņķa Mēru pagasta „ Alkšņupēs” zemnieku ģimenē, kur bez viņa auga vēl 3 māsas un 2 brāļi.

Pēc pamatskolas beigšanas divus gadus strādāja tēva saimniecībā, kur izgāja visu zemnieku darbu „ābeci”. No 1923. līdz 1925. gadam mācījās Vecbebru biškopības un dārzkopības skolā. Pēc skolas beigšanas divus gadus strādāja par biškopības instruktoru Valkas apriņķī.

Dzimis 1906.gada 26.jūnijā Cēsu apriņķa Lielstraupes pagasta zemnieku ģimenē.

Pēc Straupes pamatskolas beigšanas mācījās Rīgas pilsētas 1.vidusskolā un Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātē, kuru 1933.gadā beidza kā diplomēts agronoms.

Dzimis 1912. gada 10. decembrī Madonas rajona Ļaudonas pagasta „Rubeņu” mājās.

Viņa vecāki bija zemkopji. Desmit gadus vecs sācis iet Ļaudonas 6-klašu pamatskolā, bet pēc tās pabeigšanas 1928. gada rudenī iestājies Valsts Malnavas lauksaimniecības vidusskolā, kuru ar labām sekmēm beidzis 1932. gada pavasarī.

Dzimis 1910. gada 24. decembrī Valmieras apriņķa Vaidavas pagasta „Vigubeņos” lauksaimnieku bērnu ģimenē.

Pēc Valmieras vidusskolas beigšanas studēja LU Lauksaimniecības fakultātē un 1933. gada septembrī ieguva agronoma grādu.

Dzimis 1900. gada 4. aprīlī Rīgā.

No 1918.gada mācījies Latvijas Politehniskajā institūtā ( tagadējās Universitātes telpās) Lauksaimniecības fakultātē. Studentu rotā cīnījies pret Bermontu, institūtu pabeidzis 1924. gadā kā agronoms. 
1924. gadā P. Gailītis strādāja Priekuļu selekcijas un lauksaimniecības izmēģinājumu stacijā gan kā vadītājs, gan vadītāja vietnieks.

Dzimusi 1909. gada 14. oktobrī Cēsu apriņķa Baižkalna pagasta ( Raunas ciema ) „Stuķos” kā devītais bērns ģimenē.
 
Mācījusies Baižkalna pagastskolā . Sesto klasi pabeigusi Cēsīs. Pēc Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas beigšanas ( 1925. - 1929.g.) strādāja Jelgavas pilsētas uzturvielu izmeklēšanas laboratorijā par laboranti. Līdztekus darbam 1940. gadā iestājās Jelgavas Tautas augstskolas literatūra nodaļā. 1942. gadā M. Krūklande iestājās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā. Studijas beidza Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā 1947. gadā, iegūstot agronomes diplomu ar izcilību.

13. Kongress

14. Kongress

LAB 14. kongresā 1992. gada 18. un 19. decembrī LAB GODA BIEDRU nosaukumu piešķīra – Alfrēdam Rasiņam, Jānim Laganovskim, Vilim Stukulim un Jurim Zuševicam

Latvijas zirgkopības speciālists dzimis 1909. gada 22. janvārī Krustpils pagasta „Stukuļu” mājās.

Bērnību pavada laukos, bet pēc pirmā pasaules kara dzīvo Rīgā, kur viņa tēvs bija uzcēlis divus lielus namus. Tēvam bija uzņēmumi Rīgā un arī lauku saimniecība. 1924. gadā tēvs nopērk Zasas muižas centru un dzirnavas, kas vēlāk kļūst par Viļa īpašumu.

Piedzimu 1915. gada 13. janvārī Ludzas rajona Kārsavas pagastā zemnieka ģimenē.

Mācījos Vītolu un Kārsavas pamatskolās un Malnavas lauksaimniecības vidusskolā. No 1932. gada studēju LU Lauksaimniecības fakultātē agronomiju. Studiju brīvlaikā vasarās strādāju Ludzas un Daugavpils apriņķī kā jaunākais agronoms, bet no 1936. gada par agronomu Latvijas lauksaimniecības kamerā Jelgavā.

Bioloģijas doktors, botāniķis un augu aizsardzības speciālists dzimis Kaukāza ziemeļrietumu priekškalnē Maikopā. Latvijā atgriežas 1921. gadā.

14. kongress
15. Kongress

15. Kongress

Latvijas Agronomu biedrības 15.KONGRESĀ 1994. gada 1.-2. jūlijā GODA BIEDRA nosaukums piešķirts AGITAI PĀVULEI un HARIJAM ZVIRBULIM.

Dzimusi 1933. gada 4. augustā Rīgas apriņķa Mārupes pagastā.

Skolas gaitas viņa uzsāka 1942. gadā Rīgas pilsētas 45. pamatskolā, pēc pamatskolas mācījās Rīgas 2. vidusskolā, ko pabeidza 1953. gadā. Šajā gadā arī uzsāka studijas Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas Agronomijas fakultātē, kuru beidza 1958. gadā kā mācīta agronome.

Dzimis 1918.gadā. Par savu dzīvi H.Zvirbulis stāsta.

„Mans vectēvs Dāvis Zvirbulis mūža miegā devās 1927. gadā, atstājot 94 ha lielo „ Stagaru” saimniecību savām divām meitām – manai mātei un krustmātei. Abas māsas aktīvi piedalījās Jelgavas rajona Platones pagasta sabiedriskajā dzīvē, sastāvēja aizsardžu organizācijā, viņu vīri bija aizsargu virsnieki... 

18. Kongress

18. Kongress

Latvijas Agronomu biedrības 18.KONGRESĀ 2000.gada 1.jūlijā GODA BIEDRA nosaukums piešķirts Arturam Borukam, Laimonim Jurševskim un Arturam Priedītem.

Dzimis 1918. gada 23.septembrī Krievijas pilsētā Veļikije Luki.

Tajā sakarā ar frontes līnijas tuvošanos vecāku dzīvesvietai- Jaunjelgavai viņa vecākiem vajadzēja doties bēgļu gaitās.

Dzimis 1925. gada 14. janvārī Bauskas apriņķa Iecavas pagasta Lielstungu mājās.

Pēc vietējās skolas beigšanas 1940. gadā dodas mācīties uz Mežotnes lauksaimniecības vidusskolu, bet kara un dažādu varas maiņu dēļ 1948. gadā mācības turpina Saulaines lauksaimniecības tehnikumā, ko absolvē 1949. gadā un izglītoties turpina Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. 1954. gadā Laimonis Jurševskis iegūst diplomēta agronoma kvalifikāciju un tiek nozīmēts par galveno agronomu Jelgavas MTS, pēc tam – Jelgavas rajonā.

Dzimis 1928. gada 7. novembrī Valmieras apriņķa Rencēnu pagasta „Lizdēnos”.

Drīz vecāki Burtnieku ezera otrā krastā ieguva 28 ha lielu zemes gabalu un te Arturs pavada bērnību – gana gaitas un pirmos skolas gadus Bauņu pamatskolā.

21. Kongress

21. Kongress

Latvijas Agronomu biedrības 21.KONGRESĀ 2006.gada 21.jūnijā GODA BIEDRA nosaukums piešķirts JĀNIM AUSEKLIM, JĀNIM LAPŠEM un MĀRTIŅAM ROZEM.

Latvijas Agronomu biedrības Goda prezidents dzimis 1930. gada 9.augustā, Limbažu rajona Vīķenes pagastā.

gronoma zināšanas viņš ieguva mācoties Zūru lauksaimniecības skolā, Saulaines lauksaimniecības tehnikumā un neklātienē Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Agronomijas fakultātē. Pirmās lauku darbu iemaņas ieguvis strādājot tēva 52 hektārus lielajā saimniecībā. 

Dzimis 1964. gada 28. septembrī Rīgā.

Beidzis Liepājas 1. vidusskolu un pēc tam Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultāti. Mācījies aspirantūrā Latvijas Zemkopības zinātniski pētnieciskajā institūtā un bijušajā Vissavienības augu selekcijas un ģenētikas institūtā Odesā. Pētījumu tēma- “Latvijā izaudzēto kviešu, miežu un auzu kvalitāte atkarībā no reserves olbaltumvielu sastāva”.

Dzimis 1936. gada 9. jūnijā, rentnieka ģimenē Vilces pagastā.

Īstās senču mājas- Cesvainē. Lauku darbus iepazinis tēva sētā. Skolas gados vasarās strādājis kolhozā Madonas pusē Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultāti beidzis 1961 gadā. Strādājis par brigadieri, kolhoza priekšsēdētāju, valsts saimniecības direktoru. Bijis rajona lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks, rajona Izpildu Komitejas priekšsēdētājs, Lauksaimniecības ministra vietnieks, vadījis Zinātnisko-ražošanas apvienību „Latvijas agroķīmija”.

22. Kongress

22. Kongress

Latvijas Agronomu biedrības 22.KONGRESĀ 2008.gada27.jūlijā GODA BIEDRA nosaukums piešķirts ILMĀRAM BENTAM un AINAI SILINIECEI.

Latvijas zemes patriots, agronoms, visu savu mūžu, 60 darba gadus, veltījis Latvijas lauksaimniecībai.

Ilmārs Bents dzimis 1928.gada 16.jūlijā, agronomiskās zināšanas apguvis Kazdangas lauksaimniecības tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. 

Ilggadēja LAB revidente no biedrības atjaunošanas kongresa 1988.gada 17. decembrī līdz 23. LAB kongresam 2010. gada 16.jūlijā, vienlaicīgi revidente arī LAB Rīgas pilsētas nodaļā.

23. Kongress

23. Kongress

Latvijas Agronomu biedrības 23.KONGRESĀ 2010.gada 16.jūlijā GODA BIEDRA nosaukums piešķirts JĀNIM ĀBOLIŅAM, EDVĪNAM KORNIM, ASTRĪDAI MANGALEI, ANDRIM SILIŅAM, JĀNIM SKRODERIM, VENERANDAI STRAMKALEI un ALEKSANDRAM ŠĶEPASTAM.

Dzimis 1929.gada 27.oktobrī.

 

Ilggadējs, zinošs Valsts augu aizsardzības dienesta speciālists, publicists, Latvijas Agronomu biedrības Sovera balvas laureāts.

Viens no aktīvākajiem Latvijas Agronomu biedrības agronomiem, ilggadējs LAB valdes loceklis.

Ilggadēja LAB Limbažu nodaļas vadītāja, dzimusi 1937.gada 16.februārī, LLA Agronomijas fakultāti beigusi 1965.gadā

Ilggadējs, aktīvs LAB valdes loceklis, dzimis Limbažu rajona Puikules pagasta „Dambjos”- 1941.g. 29.jūlijā.

1949. gadā. ģimeni – māti, vecmāmiņu un Andri ar brāli ieskaitīja kulakos un ierakstīja izsūtāmo sarakstā. Taču, pateicoties Dievam, liktenim, mammas drosmei, riskam, uzņēmībai un labiem cilvēkiem, kas iepriekš paziņoja izvešanas dienu, mamma paslēpās ar domu, ka darba nespējīgo, veco un slimo māti un divus mazgadīgus bērnus vienus pašus taču nevedīs. Tā arī bija - izvedējiem roka necēlās izvest ar varu...

Dzimis 1939. gada 12. jūnijā.

Viņa dzimtā puse ir Abrenes apriņķa Rugāju pagasts, „Zeltiņi”. Jāņa tēvs Andrejs bija beidzis Malnavas lauksaimniecības skolu, viņam bija 30 hektāru liela iekopta saimniecība, kuru ģimene 1944. gadā, dodoties bēgļu gaitās, pameta. Kara beigas Skroderi sagaidīja Kuldīgas rajona Vārmē. Jāņa māte Anna bija beigusi Daugavpils pedagoģisko skolu un strādāja Slates pamatskolā.

Dzimusi 1939. gada 15.decembrī.

LLA diplomēta agronoma diplomu saņēmusi 1964.gadā, lauksaimniecības doktores zinātnisko grādu aizstāvējusi 1994.gadā.

No 1948. gada A. Šķepasts dzīvo Kanādā. Strādājis gan kā zeltracis, gan tehniskais zīmētājs. 1958. gadā beidzis McGillU – ar bakalaura grādu agronomijā, 1960. gadā ieguvis maģistra grādu. 

24. Kongress

24. Kongress

Latvijas Agronomu biedrības 24.KONGRESĀ 2012.gada 6.jūlijā GODA BIEDRA nosaukums piešķirts AUSTRAI SILMALEI, ANDREJAM LUCĀNAM, HENRIHAM MEŽALAM, KĀRLIM VILSONAM, ĒVALDAM VIĻUMSONAM

Dzimusi 1932. gada 22. martā Rīgā, agronoma – pasniedzēja un filoloģes – skolotājas ģimenē.

Skolas mācības uzsāka Valda Zālīša l. pamatskolā, turpināja Rīgas 6. vidusskolā, ko absolvēja 1950. gada pavasarī , rudenī viņa kļuva par Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātes pirmā kursa studenti.

Tagad ir valmierietis Burtniekos. Dzimis 1930.gada 12.janvārī Daugavpilī.

Tur vectēvam bija pēc Pirmā pasaules kara iekārtota dārzniecība.1940.gadā to nacionalizēja. Padomju gados tā bija lielā Daugavpils puķu kombināta „Daugavpils zieds” pamats, kurš Brīvajā Latvijā iznīka.

Lauksaimniecības zinātņu doktors, valsts emeritētais zinātnieks dzimis 1927. gada 19. aprīlī Abrenes apr.

Baltinavas pagasta „Gaigalās”. Beidzis Pilskalna 4-gadīgo skolu, Baltinavas 6-gadīgo pamatskolu, Kārsavas vidusskolu, LLA Lauksaimniecības fakultāti 1949.gadā, zinātņu kandidāta grādu ieguvis 1953.gadā, Dr.lauks -1992.gadā. Zināšanas papildinājis Maskavas Timirjjazeva Lauksaimniecības akadēmijā un Ļeņingradas Lauksaimniecības institūtā.

Dzimis Kuldīgas rajona Rudbāržu pagastā Purviņu mājās 1931. gada 20. maijā, zemnieka ģimenē.

Ģimenē ir 5 bērni, kas visi kļuvuši ievērojami lauksaimnieki. Mācījies Rudbāržu pulkveža Kalpaka sešgadīgajā pamatskolā. Agronoma zināšanas K. Vilsons apgūst Kazdangas lauksaimniecības tehnikumā, ko pabeidz ar uzslavu, vēlāk tiek komandēts turpināt izglītību Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, ko izcili beidz 1955. gadā.

Dzimis 1922. gada 30. decembrī Valkas pusē –Lugažu (bij. Pedeles) pagasta „Jaunā muižā”.

Tēvs strādāja Lugažu muižā par dārznieku un 1928.gadā saņēma rentē zemi. Te mazais Ēvalds praksē iepazinās, ko nozīmē līdumu līšana, visu mūžu turot cieņā zemes vērtību. 1930. gadā uzsāka mācības Ķeižu pamatskolā, tās turpina jaunuzceltajā Jercēnu pamatskolā. 1937. gadā iestājās Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas nodaļā, kuru nobeidza 1942.gadā.

25. Kongress

25. Kongress

Latvijas Agronomu biedrības 25.KONGRESĀ 2014.gada 17.jūnijā GODA BIEDRA nosaukums piešķirts INGRĪDAI BRUSAI, VALDIM DZENIM, RITAI KOPEIKO, KITIJAI PAGRABAI, GEDIMINAM SILIŅAM, JĀNIM STRAUMEM, JĀNIM TIĻUKAM.

Dzimusi 1938. gada 12. aprīlī Rīgas Stradiņu slimnīcā.

Ingrīda ir otrais bērns Ērikai un Valteram Riņķim. Ingrīdas brālis Uldis Riņķis ir dzimis 1936. gada 27. janvārī.

Ir Latvijas Agronomu biedrības atjaunošanas iniciatīvas grupas dalībnieks un biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks kopš biedrības atjaunošanas 1988.gadā.

Kopš 2016.gada valdes priekšsēdētājs. Viņš ir iniciators daudziem pasākumiem, ko gadu gaitā organizēja Latvijas Agronomu biedrība.

Dzimusi 1932.gada 16.septembrī „ Draudavās”, Odzienas pagastā, Pļaviņu rajonā.

Rita beigusi Pļaviņu vidusskolu, tad iestājās LVU fizikas –matemātikas fakultātē jo labi veicās matemātika. Nomācījās līdz ceturtajam kursam- aizejot praksē saprata, ka nekad nevarēs strādāt par skolotāju.

Kitija – Asja Pagraba (dzimusi Evelone) pasaulē nākusi 1930. gada 27. novembrī.

 

Dzimusi, pēc pašas vārdiem, vienā no Vidzemes skaistākajām pilsētām – Madonā. Bet nu jau 55 gadus esmu kurzemniece – liepājniece.

Dzimis 1938.gada 31.maijā Jelgavas apriņķa Elejas pagasta „Robežniekos”.

Mācījās Elejas 7-gadīgajā skolā, kuru pabeidza 1955.gadā. Tālāk mācījās Saulaines lauksaimniecības tehnikumā, kuru absolvēja 1959.gadā, iegūstot agronoma-laukkopja specialitāti. Mācības turpināja Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā un 1964.gadā ieguva diplomēta agronoma kvalifikāciju. 2000.gadā ieguva lauksaimniecības maģistra grādu laukkopībā.

Esmu dzimis 1927. gada 16. jūlijā Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagasta Vaišļu ciemā, zemkopju trīs bērnu ģimenē.

Tēva zeme (19ha + ezera līcis) atradās 2 km attālumā no Lielā Liepkalna Vaišļu ezera malā. Ezeram skaistas dzejas rindas ir veltījis Andris Vējāns. Skaistā daba un skanīgie ganu rīti, kad no putnu dziesmām skanēja visi apkārtnes meži, ietekmēja manu raksturu uz visu mūžu.

Esmu dzimis 1930. gada 30. aprīlī Liepājas apriņķa Dunikaspagasta Pauļu mājās, zemnieku saimniecībā.

Tēvam piederēja 29.6 ha zemes, 3 zirgi, 8 slaucamas govis, 3 aitas , gadā no baroja 10 bekonus. Ēkas vecas, visas vajadzēja atjaunot. Tēvs vispirms sāka ar labības šķūni, riju, kūti, pagrabu- virs tā graudu noliktavu – un tikai tad dzīvojamo māju.

26. Kongress

26. Kongress

Latvijas Agronomu biedrības 26.KONGRESĀ, GODA BIEDRA nosaukums piešķirts BIRUTAI ĶEBEREI, VALDIM UPĪTIM, ARNOLDAM MILLERAM, ANTONS RUŽA, ANDREJS LEJIŅŠ, VELDZE SROĢE

Dzimusi 1926.gadā.

LLA Agronomijas fakultāti beigusi 1951.gadā. Strādājusi Cēsu rajona padomju saimniecībā „Kudums” par agronomi un direktori, Tukuma rajona padomju saimniecībā „Sēme” par galveno agronomi, Latvijas Lauksaimniecības ministrijas Galvenajā sovhozu pārvaldē par galveno inspektori zemkopībā, vēlāk par galveno speciālisti sēklkopībā, Lauksaimniecības ministrijas Galvenajā Zemkopības pārvaldē par galveno agronomi graudaugu un pākšaugu sēklkopībā.

Dzimis 1925.gadā.

LLA Agronomijas fakultāti beidzis 1950.gadā, 1992.gadā viņam piešķirts bioloģijas habilitētā doktora zinātniskais grāds. Visu darba mūžu V.Upītis nostrādājis ZA sistēmā.

Dzimis 1922.gadā.

LLA Agronomijas fakultāti ar izcilību beidzis 1950.gadā. Ieguvis bioloģijas zinātņu doktora grādu, docenta un LZA emerētā zinātnieka nosaukumu. Strādājis LLA Augu fizioloģijas katedrā, Varakļānu MTS, Sausnējas MTS, Bulduru Dārzkopības tehnikumā, Augsnes zinību un Zemkopības institūta Eksperimentālā palīgsaimniecībā „Skangaļi”.

Dzimis 1938.gadā.

LLA beidzis 1969.gadā. LLU profesora un zinātnieka mūžs ir veltīts pētījumiem dažādās augkopības jomās. Graudkopībā – dažādu labību sugu un šķirņu ražas un tās kvalitātes veidošanās procesa optimizācijas, agroekoloģisko faktoru, ražības un graudu kvalitātes rādītāju savstarpējās sakarības jautājumiem.

Dzimis 1935. gadā Ventspilī.

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmiju beidzis 1958. gadā kā mācīts agronoms. Pēc tam mācījies LLA aspirantūrā zemkopības specialitātē. Ieguvis lauksaimniecības zinātņu kandidāta grādu. Kopš 1958. gada līdz pat aiziešanai pensijā strādājis Zemkopības institūtā.

Dzimusi 1944.gada 16.aprīlī.

Mācījusies Saulaines lauksaimniecības tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Pēc akadēmijas beigšanas strādā Beibežu Meliorācijas stacijā, Baltijas Mašīnu izmēģinājumu stacijā, bet no 1982.gada līdz 1999.gadam strādā par Cēsu rajona galveno agronomi. 1999.gadā Veldze izveido savu zemnieku saimniecību „Saulstari”.

cropped-image-senior-man-picking-fresh-vegetables-wooden-boxes-farmgenerative-ai.jpg
bottom of page