top of page
cropped-shot-woman-holding-wicker-basket-with-fresh-vegetables-farmgenerative-ai.jpg

Kā kļūt par biedru

Pievienojies biedrībai

1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Par biedriem uzņem agronomus un citus speciālistus ar augstāko izglītību, Lauksaimniecības fakultātes vecāko kursu studentus, kā arī pieredzes bagātus tehnikumu absolventus, kuri aktīvi darbojas agronomijā. Par kolektīvajiem biedriem var būt lauksaimnieciska rakstura uzņēmumi un organizācijas. 

2. Lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības nodaļas biedru sapulce ar balsu vairākumu. Atteikuma gadījumā neuzņemtā persona var pārsūdzēt Biedrības nodaļas lēmumu Biedrības valdē.

3. Biedriem izsniedz biedra karti.

4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstiski paziņojot Biedrības nodaļai.

5. Biedru var izslēgt no Biedrības, ja:
5.1. biedrs vairāk nekā gadu nav nomaksājis biedra naudu;
5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
5.3. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar Statūtos noteikto.

6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā pēc iesnieguma pieņemšanas brīža, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Aizpildītu pieteikumu sūtīt uz agronomubiedriba@inbox.lv   Pieteikums atrodams zemāk.

bottom of page